Klaipėdos orientavimosi sporto klubas
Show MenuHide Menu

Klubas

Orientavimosi Sporto Klubo “KOPA” tikslai, veikla, narių pareigos ir teisės.

Klubo tikslai, principai ir veikla:
2.1.3. dalyvauti organizuojant šalies ir tarptautines varžybas Lietuvoje;
2.1.4. skatinti su orientavimosi sportu susijusių varžybų ir laisvalaikio užimtumo paslaugų plėtrą;
2.1.5. propaguoti orientavimosi sporto šaką mieste, šalyje ir už jos ribų.
2.2. Siekdamas savo tikslų, Klubas:
2.2.1. organizuoja orientavimosi ir kitas sporto varžybas;
2.2.2. organizuoja mokomojo bei treniruočių procesą orientavimosi sporto mėgėjų grupėse pagal amžių ir kvalifikaciją;

Klubo nariai turi šias teises:
3.2.1. nemokamai dalyvauti Klubo rengiamuose renginiuose;
3.2.2. naudotis Klubo inventoriumi;
3.2.3. gauti informaciją apie Klubo veiklą;
3.2.4. naudotis Klubo sukaupta informacija;
3.2.5.dalyvauti Klubo narių susirinkime su sprendžiamojo balso teise;
3.2.5. rinkti ir būti išrinktam į Klubo valdymo ir kontrolės organus;
3.2.6. teikti pasiūlymus Klubo veiklai gerinti;
3.2.7. įgalioti kitą Klubo narį balsuoti už jį klubo narių susirinkime ar atlikti kitus veiksmus;
3.2.8. teikti pasiūlymus Klubo veiklai gerinti;
3.2.9. išstoti iš Klubo, prieš tai su juo visiškai atsiskaičius;
3.2.10. naudotis Klubo simbolika Tarybos nustatyta tvarka;
3.2.11. naudotis Klubo turtu Tarybos nustatyta tvarka.

Klubo narių pareigos:
3.3.1. propaguoti Klubo tikslus ir uždavinius;
3.3.2. laiku ir reguliariai mokėti kasmetinį nario mokestį;
3.3.3. laikytis Klubo įstatų;
3.3.4. teikti pagalbą ir aktyviai dalyvauti Klubo veikloje;
3.3.5. saugoti Klubo turtą;
3.3.6. vykdyti Klubo visuotinio susirinkimo ir valdymo organų priimtus sprendimus bei pavedimus;
3.3.7. saugoti Klubo nario garbę, nežeminti jos autoriteto;
3.3.8. savo elgesiu ir veikla didinti Klubo teigiamą vaidmenį visuomenėje.